1) Zahájení, prezence

Schůzi zahájila Martina Štědrová.
Byl proveden zápis do prezenční listiny – viz příloha č. 1.

Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň polovina členů.
Počet členů: 10     přítomni: 7     hosté: 1

Členská schůze je usnášení schopná.

< zpět