Zápis ze 3. schůze Spolku Fakt-Um, o. s. – I.

Zápis z 3. schůze občanského sdružení Spolku Fakt-Um o. s.
konané dne 10. prosince 2013 v Benešově

Dne 10. 12. 2013 proběhla členská schůze Občanského sdružení Spolku Fakt-Um o. s. (IČO: 01223411), kterou svolali členové výboru Jana Gilchrist, Helena Kováříková, Martina Štědrová.
Přítomní členové: Jana Gilchrist, Lada Janková, Helena Kováříková, Monika Schiszmanová, Jan Štědra a Martina Štědrová, Petra Tušerová
Omluvení členové: Miroslava Ptáčková, Štěpánka Macková, Iveta Vávrová
Hosté: Vlasta Tichá
Program schůze:
1) Zahájení a prezence.
2) Přijímání nových členů sdružení. Vyloučení členů.
3) Zhodnocení proběhlých akcí aktivit v roce 2013.
4) Návrhy na činnost a aktivity sdružení v roce 2014.
5) Projednání jednotlivých návrhů.
6) Rozdělení úkolů.
7) Informace / ostatní
_________________________________
1) Zahájení, prezence.
Schůzi zahájila Martina Štědrová.
Byl proveden zápis do prezenční listiny – viz příloha č. 1.
Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň polovina členů.
Počet členů: 10       přítomni: 7            hosté: 1
Členská schůze je usnášení schopná.

2) Přijímání nových členů sdružení. Vyloučení členů.
Písemnou přihlášku za člena občanského sdružení podala tato občanka: 1. Vlasta Tichá
Výbor jednohlasně odsouhlasil přijetí tohoto občana za člena občanského sdružení.
Pro: 7                      Proti: 0                   Zdrželo se: 0                                                                  POKRAČOVÁNÍ