Zápis ze 4. schůze Spolku Fakt-Um – I.

Zápis ze 4. schůze občanského sdružení Spolku Fakt-Um, o. s.
konané dne 9. října 2014 v Benešově

Dne 9. 10. 2014 proběhla členská schůze Občanského sdružení Spolek Fakt-Um, o. s. (IČO:01223411), kterou svolali členové výboru Jana Gilchrist a Martina Štědrová.

Přítomní členové: Jana Gilchrist, Lada Janková, Jan Štědra, Martina Štědrová, Vlasta Tichá.

Omluvení členové: Helena Kováříková, Štěpánka Macková, Miroslava Ptáčková, Monika Schiszmanová, Petra Tušerová.

Hosté: Radka Hladíková, Radek Tupý

Program schůze:

1) Zahájení a prezence.
2) Přijímání nových členů sdružení. Volba výboru, pokladníka a revizora.
3) Úprava stanov podle Nového občanského zákoníku (NOZ) č. 89/2012 Sb .
4) Shrnutí proběhnuvších akcí v roce 2014 a projednání akcí – III. Podblanický kreativní jarmark ve Vlašimi, II. Benešovský kreativní jarmark a aktuální kurzy v roce 2014.
5) Návrhy na činnost a aktivity spolku v roce 2015.
6) Diskuze. Rozdělení úkolů.
7) Informace / ostatní. Závěr.

1) Zahájení, prezence.

Schůzi zahájila Martina Štědrová. Byl proveden zápis do prezenční listiny – viz příloha č. 1. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň polovina členů.
Počet členů: 10    přítomni: 5           hosté: 2
Členská schůze je usnášení schopná.                                 DALŠÍ STRANA